Συμβουλευτική 360°

DEKA_consulting

Το δίκτυο μέσω μελών του αλλά και επιλεγμένων εξωτερικών συνεργατών παρέχει ένα σύνολο εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του σε ειδικές μειωμένες τιμές. Οι υπηρεσίες αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Α. Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

  • Στρατηγικός και Επιχειρηματικός σχεδιασμός
  • Mentoring
  • Έναρξη δραστηριότητας
  • Οργάνωση & στελέχωση λειτουργίας
  • Λειτουργικός και Οργανωτικός Ανασχεδιασμός (BPR)
  • Διοίκηση Αλλαγών – Συστήματα Μέτρησης και Βελτίωσης Απόδοσης
  • Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή/και Logistics
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
  • Στρατηγικές Επέκτασης σε Νέες Αγορές
 • Β. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Προσωπικού
  • Σχεδιασμός Συστημάτων Ανάπτυξης και Ενδυνάμωσης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σχεδιασμός Συστημάτων Αξιολόγησης Απόδοσης του Προσωπικού
  • Έρευνες Απόψεων και Αντιλήψεων Προσωπικού
  • Αξιολόγηση και Προεπιλογή Νέων Στελεχών