Πρόταση για τη δημιουργία επενδυτικών τίτλων εξαγωγικών, τουριστικών και μεταφορικών επιχειρήσεων

bonds

11-9-2015

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ,

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Η Ελλάδα, στα πλαίσια διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, δύναται να προτείνει την δημιουργία“επενδυτικών τίτλων” με υποκείμενες αξίες στοιχεία του ενεργητικού ελληνικών εξαγωγικών, τουριστικών και μεταφορικών επιχειρήσεων (συμφωνητικά πωλήσεων ή MOU’s). Οι τίτλοι αυτοί προσφέρονται προς επένδυση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή και σε άλλους οργανισμούς.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συνολική χρηματοδότηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ΕΚΤ θα αυξάνονταν κατά το ποσό των “επενδυτικών τίτλων” αφού θα αποδεσμεύονταν ισόποσα κεφάλαια και άρα η ρευστότητα στην Ελληνική οικονομία θα αυξάνονταν δραστικά για να κατευθυνθεί στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Το συνολικό ποσό της αξίας του Ενεργητικού των ανωτέρω επιχειρήσεων ξεπερνά τα 50 δις Ευρώ.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος Συμβολαίου     Σύμβαση Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού Ελληνικών Εξαγωγικών, Τουριστικών και Μεταφορικών Εταιριών από την XYZFUND

με Σύμφωνο Επαναπώλησης

Υποκείμενη Αξία

Υποκείμενη Αξία είναι Συμβάσεις Πώλησης, Τιμολόγια Πώλησης, MOUΠώλησης Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους:

1. Υποκείμενη Αξία Αποτελούν τα Στοιχεία Ενεργητικού που είναι Εκπεφρασμένα στα Παρακάτω Νομίσματα

     i. Ευρώ

   ii. Δολάριο ΗΠΑ

   iii. Λίρα Στερλίνα

   iv. SwissFranc

   v. Δολάριο AUS

   vi. Δολάριο Καναδά

vii. SaudiSAR

viii. KuwaitiKWD

2. Υποκείμενη Αξία Αποτελούν τα Στοιχεία Ενεργητικού τα οποία είναι Καθαρά από παντός είδους βάρη

3. Υποκείμενη Αξία Αποτελούν τα Στοιχεία Ενεργητικού των Εταιριών των οποίων ο Δείκτης Zείναι > 1.8

όπου

Z= 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + .999X5

X1 = Working Capital / Total Assets

X2 = Retained Earnings / Total Assets

X3 = Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets

X4 = Market Value of Equity / Total Liabilities

X5 = Sales / Total Assets

Μέγεθος Συμβολαίου 100 Τεμάχια
Τιμές Συναλλαγής Ποσοστό επί της Ονομαστικής Αξίας
Κατώτατο Όριο Μεταβολής Τιμής 0,01%
Σειρές Κάθε Χρονική Στιγμή ενεργοποιείται μία (1) Σειρά
Ημέρα Έναρξης Οποιαδήποτε ημέρα πριν τον tελευταίο μήνα του έτους
Ημέρα Λήξης 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους
Ώρα Λήξης Η ώρα κλεισίματος της Αγοράς στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Εκκαθάριση Η Εκκαθάριση γίνεται με Φυσική Παράδοση και Χρηματικό Διακανονισμό
Σχέση Αναπροσαρμογής Μεγέθους Συμβολαίου μετά από αλλαγή της αξίας Ενεργητικού

                        n after

Nnew = Nold   X _________

                                nbefore

όπου
Nold     : η παλαιά αξία στοιχείων Ενεργητικού ανά Συμβόλαιο

Nnew : η νέα αξία στοιχείων Ενεργητικού ανά Συμβόλαιο

nafter   : Η νέα αξία συνόλου Ενεργητικού

nbefore: Η παλαιά αξία συνόλου Ενεργητικού