Οργάνωση

ΔΕΚΑ οργανόγραμμα

Κλαδικές Επιτροπές

Πρόκειται για δέκα (10) επιτροπές σε αντίστοιχους νευραλγικούς τομείς της επιχειρηματικότητας που δημιουργήθησαν όπως ακριβώς προβλέπεται από την ιδρυτική διακήρυξη του Δ.Ε.Κ.Α. Η κάθε μία από τις επιτροπές στελεχώνεται από επιχειρηματίες, στελέχη και επαγγελματίες του αντιστοίχου αντικειμένου.

Η κάθε επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα εφόσον το αποφασίσουν με σχετική πλειοψηφία τα μέλη της ή κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο αριθμός των μελών που απαρτίζουν κάθε επιτροπή δεν υπόκειται σε περιορισμό αλλά η πρόθεση του φορέα είναι να μην ξεπερνά τα δέκα (10) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται ετήσια με ψηφοφορία από τα μέλη του ΔΕΚΑ που υπάγονται στο συγκεκριμένο κλάδο. Η κάθε επιτροπή έχει τον υπεύθυνο επιτροπής προτάσεων ο οποίος συντονίζει το έργο αυτής. Η επιτροπή είναι συμβουλευτική και δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση το δίκτυο με τις προτάσεις της.
Τομείς Κλαδικών ΕπιτροπώνΔΕΚΑ κλαδικές

  • Αγροδιατροφικός
  • Ιατρικοφαρμακευτικός
  • ΤΠΕ
  • Τουρισμός
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Εκπαίδευση
  • Ενέργεια – Περιβάλλον
  • Εφοδιαστική αλυσίδα
  • Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία
  • Υπηρεσίες (συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές κ.λπ.)

Συμβούλιο Καθοδήγησης (Think Tank)

ΔΕΚΑ Think tankΤο Συμβούλιο Καθοδήγησης (Think Tank) αποτελεί την καθοδηγητική ομάδας παραγωγής ιδεών και λύσεων του δικτύου. Το Think Tank στελεχώνεται από τον Πρόεδρο του ΔΕΚΑ και από καταξιωμένες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής – επαγγελματικής κοινότητας. Ο αριθμός των μελών είναι πέντε (5) έως επτά (7). Τα μέλη ορίζονται σε ετήσια βάση από το ΔΣ του ΔΕΚΑ.

Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις κλαδικές επιτροπές του δικτύου και εξετάζει καινοτομικές προτάσεις-ιδέες που είτε προωθούνται από το ΔΣ (προσέγγιση top-down), είτε από τις κλαδικές επιτροπές (προσέγγιση bottom-up). Στη 2η περίπτωση υφίστανται μια προαξιολόγηση και στη συνέχεια προωθούνται προς το ΔΣ για τελική απόφαση αναλυτικής διερεύνησης.

Τέλος, τα ίδια τα μέλη του Think Tank μπορεί να θέτουν καινοτομικές ιδέες –προτάσεις προς περαιτέρω διερεύνηση προς το ΔΣ.

Συμβούλιο Επενδύσεων

ΔΕΚΑ ΕπενδύσειςΤο Συμβούλιο Επενδύσεων εξετάζει θέματα χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων τόσο για το δίκτυο (Δ.Ε.Κ.Α.), όσο και για τα μέλη του. Για το σκοπό αυτό στελεχώνεται από τον Πρόεδρο του ΔΕΚΑ και από στελέχη των VIP μελών του δικτύου καθώς και καταξιωμένες προσωπικότητες σε θέματα επενδύσεων μετά από απόφαση του ΔΣ.

Το σύνολο των μελών είναι επτά (7) εκ των οποίων τρία (3)  το πολύ μπορεί να είναι καταξιωμένα στελέχη εκτός μελών δικτύου. Η θητεία των μελών του είναι ετήσια. Τα μέλη ορίζονται σε ετήσια βάση από το ΔΣ του ΔΕΚΑ. Κανένα μέλος του που προέρχεται από τα μέλη του δικτύου δεν μπορεί να έχει θητεία πάνω από δύο (2) έτη.

Η λειτουργία του είναι παρόμοια με αυτή του Συμβουλίου Καθοδήγησης.

Συμβούλιο Εξωστρέφειας

ΔΕΚΑ ΕξωστρέφειαΤο Συμβούλιο Εξωστρέφειας εξετάζει θέματα προώθησης τόσο του δικτύου (Δ.Ε.Κ.Α.) όσο και (κυρίως) των μελών του στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό στελεχώνεται από τον Πρόεδρο του ΔΕΚΑ και από στελέχη των VIP μελών του δικτύου καθώς και καταξιωμένες προσωπικότητες σε θέματα εξωστρέφειας μετά από απόφαση του ΔΣ.

Το σύνολο των μελών είναι επτά (7) εκ των οποίων τρία (3)  το πολύ μπορεί να είναι καταξιωμένα στελέχη εκτός μελών δικτύου. Η θητεία των μελών του είναι ετήσια. Κανένα μέλος του που προέρχεται από τα μέλη του δικτύου δεν μπορεί να έχει θητεία πάνω από δύο (2) έτη.

Η λειτουργία του είναι παρόμοια με αυτή του Συμβουλίου Καθοδήγησης και του Συμβουλίου Επενδύσεων.