Διάκριση (είδη)

DEKA members

Διάκριση Μελών

Με βάση το καταστατικό του τα Μέλη του Δικτύου διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Ειδικά, Βοηθητικά, Αντεπιστέλλοντα,  Επίτιμα και Αρωγά.

Έκτακτα Μέλη

Έκτακτα Μέλη γίνονται υποχρεωτικά όλα τα εγγραφόμενα για πρώτη φορά μέλη του Συνδέσμου.

Τακτικά Μέλη

Τακτικά μέλη είναι τα 21 ιδρυτικά μέλη του Δικτύου.

Ως Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα εγγραφής μετά από πάροδο 3ετίας τα Έκτακτα Μέλη νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που διαμένουν μόνιμα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκούν εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν είναι υπόδικοι ή έχουν καταδικασθεί για αδικήματα διαφθοράς.

Ειδικά Μέλη

Ως Ειδικά μέλη του Δικτύου εγγράφονται ατομικές επιχειρήσεις – φυσικά πρόσωπα τα οποία ακούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα Ειδικά Μέλη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διοίκηση του Δικτύου.

Βοηθητικά Μέλη

Ως Βοηθητικά μέλη του Δικτύου δύναται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα που είναι στελέχη των εταιριών-τακτικών μελών του ΔΕΚΑ. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής στη Διοίκηση του Δικτύου.

Αντεπιστέλλοντα Μέλη

Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι κατοικούν εκτός ΕΕ. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής στη Διοίκηση του Δικτύου.

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ όσα μέλη πρόσφεραν ή προσφέρουν σοβαρό και μεγάλο έργο για την εκπλήρωση των σκοπών του Δικτύου. Τα μέλη αυτά δεν πληρώνουν συνδρομή και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής στη Διοίκηση του Δικτύου.

Αρωγά Μέλη

Ως Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται όσα μέλη ενισχύουν με σημαντικά ποσά το Δίκτυο, τουλάχιστον διπλάσια της ετήσιας συνδρομής Τακτικού (PLATINUM) Μέλους, για την εκπλήρωση των σκοπών του. Τα μέλη αυτά απαλλάσσονται από την πληρωμή (ετήσιας) συνδρομής.