Διαδικασίες

ΔΕΚΑ διαδικασίες

Το παραπάνω σχήμα περιγράφει τη διαδικασία (ροή) υποστήριξης επίλυσης θεμάτων που υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του ΔΕΚΑ. Στα θέματα αυτά παρέχεται υποστήριξη από τις Κλαδικές Επίτροπες και τα σχετιζόμενα Συμβούλια του ΔΕΚΑ, ενώ σε περίπτωση προώθησης κλαδικών θεμάτων προηγείται διεξοδική ανάλυση πριν την οποιαδήποτε προώθησή τους προς επίλυση στην Κυβέρνηση ή άλλους φορείς.